اعلام شکایات مشتریان به صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد.

انتقادات و پیشنهادات شما به صورت حضوری به آدرس ذیل می باشد

 اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان گلخانه ، حدفاصل سه راه ماه فرخی و چهارراه بنفشه ، داروخانه دکتر صالحی

تلفن شکایات و پیشنهادات : 33808090 - 90-20-313-0991